پیچ گوشتی موبایلی

پیچ گوشتی موبایلی

46 کالا

پیچ گوشتی موبایلی یکی از مهمترین ابزار تعمیرات موبایل است که برای باز کردن انواع پیچ ها استفاده میشود.در این بخش انواع ست پیچ گوشتی 6،11،15 تکه یاکسون، پیچ گوشتی ساعتی فلزی دوسو، سه سو، چهارسو، فلزی یاکسون، پیچ گوشتی های ستاره ای قرار دارد.