دیپ سوئیچ

دیپ سوئیچ

دیپ سویچ ها از چند سویچ کوچک تشکیل شده که در یک ردیف قرار گرفته اند. معمولا از دیپ سویچ ها در مدارات فرمات و میکروکنترلی و عموما در مداراتی که نیاز به توان بالایی برای قطع وصل نمی باشد استفاده می گردد. این کلید ها دارای تنوع بالایی در شکل، مدل مونتاژ و رنگ بندی می باشند.

دیپ سوئیچ 10 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003008
46,200‎ریال
دیپ سوئیچ 12 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003014
55,100‎ریال
دیپ سوئیچ 2 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003003
21,000‎ریال
دیپ سوئیچ 2 تایی SMD
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003010
40,000‎ریال
دیپ سوئیچ 3 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003004
25,300‎ریال
دیپ سوئیچ 3 تایی SMD
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003011
51,000‎ریال
دیپ سوئیچ 3 تایی تایوانی آبی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003020
25,000‎ریال
دیپ سوئیچ 4 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003002
27,200‎ریال
دیپ سوئیچ 4 تایی تایوانی آبی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003017
26,200‎ریال
دیپ سوئیچ 5 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003005
32,950‎ریال
دیپ سوئیچ 5 تایی SMD
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003013
65,900‎ریال
دیپ سوئیچ 6 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003006
35,800‎ریال
دیپ سوئیچ 6 تایی تایوانی آبی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003018
35,400‎ریال
دیپ سوئیچ 7 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003009
34,100‎ریال
دیپ سوئیچ 8 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003007
34,500‎ریال
دیپ سوئیچ 8 تایی تایوانی آبی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003019
37,400‎ریال
دیپ سوئیچ 9 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003016
37,400‎ریال
دیپ سوئیچ 9 تایی تایوانی مشکی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003022
41,600‎ریال
دیپ سوئیچ تکی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003001
20,400‎ریال
دیپ سوئیچ تکی تایوانی مشکی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003021
22,900‎ریال