دیپ سوئیچ

دیپ سوئیچ

دیپ سوئیچ 10 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003008
42,800‎ریال
دیپ سوئیچ 12 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003014
51,000‎ریال
دیپ سوئیچ 2 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003003
19,200‎ریال
دیپ سوئیچ 2 تایی SMD
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003010
36,700‎ریال
دیپ سوئیچ 3 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003004
20,200‎ریال
دیپ سوئیچ 3 تایی SMD
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003011
40,800‎ریال
دیپ سوئیچ 5 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003005
25,600‎ریال
دیپ سوئیچ 6 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003006
29,000‎ریال
دیپ سوئیچ 7 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003009
31,600‎ریال