سنسورها

سنسور

119 کالا

سنسورها قطعاتی هستند که اطلاعات دنیای آنالوگ همانند فشار، دما، نور و ... را به اطلاعات الکترونیکی قابل فهم برای پردازنده تبدیل کرده و پردازنده ها توسط سنسورها می توان محیط اطراف خود را سنجیده و بر اساس این اطلاعات پردازش و یا کرای را انجام دهند. سنسورها دارای تنوع بسیار بالایی بوده و تقریبا در تمامی زمینه ها مورد استفاده قرار میگیرند.