انواع سنسورهای الکترونیکی

سنسور

132 کالا

سنسورها قطعاتی هستند که اطلاعات دنیای آنالوگ همانند فشار، دما، نور و ... را به اطلاعات الکترونیکی قابل فهم برای پردازنده تبدیل کرده و پردازنده ها توسط سنسورها می توانند محیط اطراف خود را سنجیده و بر اساس این اطلاعات پردازش را انجام دهند.
سنسورها بر اساس قدرت تفکیک و میزان دقت دارای مدل های مختلفی هستند که نسبت به سطح پروژه و میزان حساسیت کار می بایست سنسور مناسب خود را استفاده نمایید.
سنسورها دارای تنوع بسیار بالایی بوده و تقریبا در تمامی زمینه ها مورد استفاده قرار میگیرند.