مقاومت High Voltage Metal Surge

مقاومت High Voltage Metal Surge

7 کالا

مقاومت های High Voltage Metal Surge جز مقاومت های پایدار می باشند این مقاومت ها با لعاب فلزی و مقاوم در برابر شعله ساخته شده اند