مقاومت دقیق یک درصد

مقاومت دقیق 1-2 درصد

26 کالا

مقاومت ها جز پر کاربردترین قطعات الکترونیکی می باشند. از مقاومت های دقیق 1-2 درصد در طراحی برد های دقیق و برد های الکترونیکی صنعتی برای تقسیم ولتاژ، محدود کردن جریان و ... استفاده می شود.