لنز Power LED

لنز Power LED

15 کالا

لنزهای Power LED با درجات و ابعاد مختلف برای POWER LED ها وجود دارند. این لنز ها باعث افزایش پرتاب نور LED ها می شود و با کاهش درجه، پرتاب نور نیز افزایش پیدا می کند.