کوره، دستگاه مونتاژ و متعلقات

کوره، دستگاه مونتاژ و متعلقات

انواع کوره های هوای گرم و دستگاه های مونتاژ SMD یا دستگاه های  Pick and Place که به طور مؤثر برای لحیم کاری و مونتاژ قطعات SMD  مورد استفاده قرار گیرند .