کوره، دستگاه مونتاژ و متعلقات

کوره، دستگاه مونتاژ و متعلقات

30 کالا

انواع کوره های هوای گرم و دستگاه های مونتاژ SMD یا دستگاه های Pick and Place که به طور مؤثر برای لحیم کاری و مونتاژ قطعات SMD مورد استفاده قرار گیرند .