فلایت کنترل

فلایت کنترل

7 کالا

فلایت کنترل هسته و مغز متفکر تمام مولتی روتورها و پهپادها میباشد به صورتی که کنترل کامل پرنده را در اختیار اپراتور قرار می دهد و  به بیانی دیگر هر تغییر فرمانی که به روی مولتی روتور مشاهده می شود توسط کاربر و از راه دور به وسیله ی رادیو کنترل با افزایش یا کاهش RPM  اعمال می شود.