سری CMOS - 40XX

تراشه های CMOS

تراشه 74HC137AP پکیج DIP
تراشه دیکدر / دی مالتی پلکسر 3 به 8 با خروجی وارون ساز
کد کالا: 2101007069
26,500‎ریال
تراشه 74HC158P پکیج DIP
تراشه مالتی پلکسر / انکودر 4 کاناله دو ورودی خروجی وارون ساز
کد کالا: 2101007070
62,200‎ریال
تراشه CD4001 پکیج DIP
تراشه بافر دو ورودی NOR,NAND
کد کالا: 2101007010
29,000‎ریال
تراشه CD4001 پکیج SMD
تراشه لاجیک 4 کانال 2 ورودی NOR با تکنولوژی CMOS
کد کالا: 2101007073
26,000‎ریال
تراشه CD4011 پکیج DIP
4011 شامل 4 گیت NAND دو ورودی با تکنولوژِی MOS است.
کد کالا: 2101007002
20,400‎ریال
تراشه CD4023 پکیج DIP
تراشه گیت NAND سه کانال سه ورودی BCMOS
کد کالا: 2101007032
26,500‎ریال
تراشه CD4035 پکیج DIP
تراشه شیفت رجیستر 4 بیتی پارالل CMOS
کد کالا: 2101007041
26,500‎ریال
تراشه CD4068 پکیج DIP
تراشه گیت AND / NAND دارای 8 ورودی CMOS
کد کالا: 2101007034
26,500‎ریال