مقاومت شانه ای Array (آرایه ای)

مقاومت شانه ای و Array

44 کالا

مقاومت های شانه ای (آرایه ای) شامل تعدادی مقاومت است که بصورت موازی یا سری در کنار هم قرار گرفته اند از کاربرد های مقاومت آرایه ای پول آپ یا پول دان کردن پایه های میکرو، تقسیم ولتاژ و... می باشد.