انوع پین هدر

پین هدر

30 کالا

از پین هدرها برای اتصال قطعات مختلف بر روی مدارات الکتریکی و الکترونیکی و یا اتصال الکتریکی دو برد بر روی هم استفاده می شود. پین هدرها در دو نوع نری یا مادگی و در ابعاد مختلف و ردیف های یک یا دو تایی عرضه می شوند.