سلف بشکه ای و دمبلی

سلف بشکه ای و دمبلی

31 کالا

سلف بشکه ای و دمبلی جز سلف های آمپر بالا می باشد. نامگزاری به خاطر ظاهر خاص انها بوده و معمولا در مقادیر استاندارد تولید می شوند. پارامتر جریان نامی و مقدار سلف در انتخاب این نوع از سلف ها مهم می باشد.