سایر سنسورهای الکترونیکی

سایر سنسورها

27 کالا

در این بخش سایر سنسورهای الکترونیکی از قبیل سنسورهای مغناطیسی، سنسور جریان آب ،اثر هال ، نور ،لرزش، آلتراسونیک و ... موجود میباشد.