خازن عدسی

خازن سرامیکی - عدسی

خازن سرامیکی 2.2nF-3KV
خازن 2.2 نانوفاراد3000 ولت نوع سرامیکی
کد کالا: 2021005109
4,000‎ریال
خازن سرامیکی 220pF / 1KV
خازن سرامیکی 220 پیکوفارد 1000 ولت
کد کالا: 2021005135
3,400‎ریال
خازن سرامیکی 270pF /1KV
خازن سرامیکی 270 پیکوفارد 1000 ولت
کد کالا: 2021005130
2,600‎ریال
خازن سرامیکی 3.9nF /2KV
خازن سرامیکی 3.9 نانوفارد 2000 ولت
کد کالا: 2021005132
3,400‎ریال
خازن سرامیکی 330pF / 50V
خازن 330 پیکوفاراد 50 ولت نوع سرامیکی
کد کالا: 2021005143
1,000‎ریال
خازن سرامیکی 33pF / 3KV
خازن سرامیکی 33 پیکوفارد 3000 ولت
کد کالا: 2021005133
3,900‎ریال
خازن سرامیکی 390pF / 500V
خازن 390 پیکوفاراد 500 ولت نوع سرامیکی
کد کالا: 2021005163
2,100‎ریال
خازن سرامیکی 4.7nF-2KV
خازن 4.7 نانوفاراد 2000 ولت نوع سرامیکی
کد کالا: 2021005108
3,400‎ریال
خازن سرامیکی 4.7nF-3KV
خازن 4.7 نانوفاراد 3000 ولت نوع سرامیکی
کد کالا: 2021005168
4,000‎ریال
خازن سرامیکی 560pF /1KV
خازن سرامیکی 560 پیکوفارد 1000 ولت
کد کالا: 2021005131
2,600‎ریال
خازن سرامیکی 680pf / 2KV
خازن 680 پیکوفاراد 2000 ولت نوع سرامیکی
کد کالا: 2021005093
3,200‎ریال
خازن سرامیکی 75pF / 500V
خازن 75 پیکوفاراد 500 ولت نوع سرامیکی
کد کالا: 2021005160
2,100‎ریال