وارنیش شیرینگ حرارتی

وارنیش

56 کالا

وارنیش حرارتی (شرینک) نوعی پوشش عایق برای سرسیم ها و کابلهای بدون پوشش می باشد. این وارنیش ها جایگزین مناسبی برای چسب برق بوده و بعد از اعمال حرارت غیر مستقیم، به دور سیم یا جسم بسته می شوند.