تراشه آی سی  اپتوکانتر اپتوکوپلر

تراشه اپتوکوپلر و اپتوکانتر

37 کالا

تراشه های اپتو کوپلر و اپتوکانتر دارای ساختار یکسان ولی کاربردهای متفاوت هستند، معمولا از اپتوکوپلر ها به منظور ایزوله کردن و اپتوکانترها به منظور شمارش دور موتور و موارد مشابه استفاده می گردد.