اپتوکوپلر و اپتوکانتر

اپتوکوپلر و اپتوکانتر

29 کالا

تراشه های اپتو کوپلر و اپتو کانتر دارای ساختار یکسان ولی کرابردهای متفاوت هستند، معمولا از اپتو کوپلر ها به منظور ایزوله کردن و امپتوکانترها به منظور شمارش دور موتور و موارد مشابه استفاده می گردد.