کابل فلت و FFC

کابل فلت و FFC

کابل های فلت یا همان FFC به منظر انتقال خطوط دیتا در بین تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرند.

کابل فلت 10 رشته رنگی یک متری
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001005
139,000‎ریال
کابل فلت 20 رشته رنگی یک متری
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001006
275,000‎ریال
کابل فلت 30 رشته رنگی یک متری
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001009
411,000‎ریال
کابل فلت 40 رشته رنگی یک متری
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001007
547,000‎ریال
کابل فلت طوسی 10 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001001
56,700‎ریال
کابل فلت طوسی 14 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001008
69,400‎ریال
کابل فلت طوسی 20 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001002
119,000‎ریال
کابل فلت طوسی 30 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001004
163,000‎ریال
کابل فلت طوسی 40 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001003
221,000‎ریال