کابل فلت

کابل فلت و FFC

کابل فلت طوسی 10 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001001
44,900‎ریال
کابل فلت طوسی 14 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001008
61,200‎ریال
کابل فلت طوسی 20 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001002
92,800‎ریال
کابل فلت طوسی 30 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001004
143,000‎ریال
کابل فلت طوسی 40 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001003
194,000‎ریال