سرسیم و وایرشو

سرسیم و وایرشو

99 کالا

جهت اتصال مطمئن و ایمن سیم های افشان به ترمینال از سرسیم استفاده می گردد. این سرسیم ها با توجه به نوع ترمینال، جریان مصرفی و محل مورد استفاده دارای تنوع بالایی می باشند.