سایر ملزومات مونتاژ

کالاهای تجدید موجودی

سایر ملزومات مونتاژ

عینک محافظ چشم و قلم رسانا و چسب نقره و ست ابار لحیم کاری جو ملزومات لحیم کاری میباشند.

عینک محافظ چشم  جهت محافظت از چشم در برابر دود مستقیم لحیم کاری و همچنین حفاظت در برابر پرتاب پایه قطعات هنگام قطع کردن و سایر موارد مشابه می باشد.

سایر ملزومات مونتاژ 16 محصول وجود دارد