سایر ملزومات مونتاژ

سایر ملزومات مونتاژ

37 کالا

عینک محافظ چشم و قلم رسانا و چسب نقره و ست ابزار لحیم کاری جز ملزومات لحیم کاری میباشند.
عینک محافظ چشم جهت محافظت از چشم در برابر دود مستقیم لحیم کاری و همچنین حفاظت در برابر پرتاب پایه قطعات هنگام قطع کردن و سایر موارد مشابه می باشد.