انواع چسب نسوز و ساده

چسب نسوز و ساده

27 کالا

از چسب های نسوز جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به قطعات جانبی برد در هنگام کار با هیتر هوای گرم استفاده می شود .