گیره مونتاژ و پایه هویه

گیره مونتاژ و پایه هویه

58 کالا

پایه هویه برای جلوگیری از سوختگی اشیاء و لوازم اطراف هویه در لحیم کاری بسیار مفید بوده و معمولا دارای جا اسفنجی میباشند.
گیره مونتاژها با قابلیت جابجایی در طول میله ی خود و قابلیت تغییر زاویه ی آن ها و وجود پیچ برای محکم شدن حالت مورد نظر کاربر، برای بردها در هر اندازه ای میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.