انواع پاور سوئیچینگ صنعتی

انواع پاور سوئیچینگ صنعتی

تغذیه سوئیچینگ فلزی 12v-10A

دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.
کد کالا: 2210001007
1,450,000‎ریال
تغذیه سوئیچینگ فلزی 12v-15A


دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.

کد کالا: 2210001022
1,700,000‎ریال
تغذیه سوئیچینگ فلزی 12v-20A


دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.

کد کالا: 2210001010
2,050,000‎ریال
تغذیه سوئیچینگ فلزی 12v-2A


دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.

کد کالا: 2210001005
612,000‎ریال
تغذیه سوئیچینگ فلزی 12v-30A فن دار


دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.

کد کالا: 2210001115
2,520,000‎ریال
تغذیه سوئیچینگ فلزی 12v-5A قاب کوچک


دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.

کد کالا: 2210001182
1,020,000‎ریال
تغذیه سوئیچینگ فلزی 24v-15A فن دار


دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.

کد کالا: 2210001114
3,300,000‎ریال
تغذیه سوئیچینگ فلزی 24v-3A


دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.

کد کالا: 2210001206
1,530,000‎ریال
تغذیه سوئیچینگ فلزی 5v-20A


دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.

کد کالا: 2210001057
1,940,000‎ریال