مقاومت وات بالا و آجری

مقاومت وات بالا و آجری

110 کالا

مقاومت ها جز پر کاربردترین قطعات الکترونیکی می باشند مزیت مقاومت های آجری توان وات بالا بوده از این مقاومت ها در بردهای الکترونیکی که نیاز به وات بالا می باشد استفاده می شود.