انواع جاباتری

جاباتری

انواع جاباتری های تکی ،دوتایی،سه تایی و چهارتایی مناسب برای باتری های سکه ای ،قلمی ونیم قلمی،لیتیوم یون و...