کیپد و صفحه کلید

کیپد و صفحه کلید

16 کالا

کیبورد و صفحه کلید به منظور ایجاد تعامل بین پردازنده و اپراتور استفاده گشته و در انواع مدل های راه اندازی و ابعاد مختلف می باشد.