آنتن WIFI/GSM/GPRS

آنتن WIFI/GSM/GPRS

35 کالا

آنتن های WIFI، GSM، GPRS بر اساس فرکانس کاری برای انواع تجهیزات شبکه و GSM مورد استفاده قرار میگیرند. این آنتن ها دارای تنوع بالایی در سایز بوده که با توجه به تنوع موجود در فروشگاه می توانید نسبت به طراحی و دستگاه خود، آنتن مناسب را انتخاب و استفاده نمایید.