تراشه OP-AMP

تراشه OP-AMP

31 کالا

تراشه های آپ امپ در واقع تقویت کننده های عملیاتی هستند. عمده کاربرد آپ امپ ها، مقایسه گر و تقوبت کننده سیگنال های ورودی است.