کانکتور مخابراتی

کانکتور مخابراتی و بین راهی

58 کالا

کانکتور های مخابراتی به نوع خاصی از کانکتورها گفته می شود که به منظور انتقال دیتا مورد استفاده قرار میگیرند. این کانکتورها معمولا دارای چند استاندارد خاص بوده و تنوع در تعداد پایه های آنها می باشد.