مقاومت شنت Shunt

مقاومت شنت

7 کالا

شنت در واقع وسیله‌ای است که برای جریان الکتریکی مسیری با مقاومت کم ایجاد می‌کند تا به آن اجازه دهد جریان از نقطه دیگری در مدار عبور کند.