فیوز قابل برگشت (ریستی)

فیوز قابل برگشت (ریستی)

فیوز های قابل برگشت (ریستی) در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند، به شدت داغ شده و در صورت ادامه داشتن اضافه جریان ، فیوز قطع می شود. با برگشت دمای فیوز به حالت عادی، فیوز مجددا وصل خواهد شد.