فیوز قابل برگشت (ریستی)

فیوز قابل برگشت (ریستی)

18 کالا

فیوزهای قابل برگشت (ریستی) در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند، به شدت داغ شده و در صورت ادامه داشتن اضافه جریان ، فیوز قطع می شود. با برگشت دمای فیوز به حالت عادی، فیوز مجددا وصل خواهد شد.