مقاومت 1/8 وات

مقاومت 1/8 وات

مقاومت ها جز پر کاربردترین قطعات الکترونیکی می باشند. از مقاومت 1/8 وات در طراحی برد های دقیق و برد های الکترونیکی صنعتی برای تقسیم ولتاژ، محدود کردن جریان و ... استفاده می شود.

مقاومت 1.2M اهم 1/8w
مقاومت 1.2 مگا اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002091
460‎ریال
مقاومت 1.8 اهم 1/8w
مقاومت 1.8 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002074
460‎ریال
مقاومت 10 اهم 1/8w
مقاومت 10 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002072
460‎ریال
مقاومت 12 اهم 1/8w
مقاومت 12 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002081
460‎ریال
مقاومت 120 اهم 1/8w
مقاومت 120 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002078
460‎ریال
مقاومت 15 اهم 1/8w
مقاومت 15 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002076
460‎ریال
مقاومت 150K اهم 1/8w
مقاومت 150 کیلو اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002088
460‎ریال
مقاومت 16K اهم 1/8w
مقاومت 16 کیلواهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002086
460‎ریال
مقاومت 22 اهم 1/8w
مقاومت 22 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002070
460‎ریال
مقاومت 3.3 اهم 1/8w
مقاومت 3.3 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002069
460‎ریال
مقاومت 3.6K اهم 1/8w
مقاومت 3.6 کیلواهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002085
460‎ریال
مقاومت 3.9M اهم 1/8w
مقاومت 3.9 مگا اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002089
460‎ریال
مقاومت 30 اهم 1/8w
مقاومت 30 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002067
460‎ریال
مقاومت 33 اهم 1/8w
مقاومت 33 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002068
460‎ریال
مقاومت 4.3K اهم 1/8w
مقاومت 4.3 کیلواهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002083
460‎ریال
مقاومت 47 اهم 1/8w
مقاومت 47 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002071
460‎ریال
مقاومت 510K اهم 1/8w
مقاومت 510K اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002087
460‎ریال
مقاومت 56 اهم 1/8w
مقاومت 56 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002077
460‎ریال
مقاومت 6.2K اهم 1/8w
مقاومت 6.2 کیلو اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002090
460‎ریال
مقاومت 62 اهم 1/8w
مقاومت 62 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002075
460‎ریال
مقاومت 62K اهم 1/8w
مقاومت 62 کیلواهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002082
460‎ریال
مقاومت 68 اهم 1/8w
مقاومت 68 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002079
460‎ریال
مقاومت 9.1K اهم 1/8w
مقاومت 9.1 کیلواهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002084
460‎ریال