مقاومت 1/8 وات

مقاومت 1/8 وات

مقاومت ها جز پر کاربردترین قطعات الکترونیکی می باشند. از مقاومت 1/8 وات در طراحی برد های دقیق و برد های الکترونیکی صنعتی برای تقسیم ولتاژ، محدود کردن جریان و ... استفاده می شود.

مقاومت 1.2M اهم 1/8w
مقاومت 1.2 مگا اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002091
500‎ریال
مقاومت 1.8 اهم 1/8w
مقاومت 1.8 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002074
500‎ریال
مقاومت 10 اهم 1/8w
مقاومت 10 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002072
500‎ریال
مقاومت 12 اهم 1/8w
مقاومت 12 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002081
500‎ریال
مقاومت 120 اهم 1/8w
مقاومت 120 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002078
500‎ریال
مقاومت 15 اهم 1/8w
مقاومت 15 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002076
500‎ریال
مقاومت 150K اهم 1/8w
مقاومت 150 کیلو اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002088
500‎ریال
مقاومت 16K اهم 1/8w
مقاومت 16 کیلواهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002086
500‎ریال
مقاومت 22 اهم 1/8w
مقاومت 22 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002070
500‎ریال
مقاومت 3.3 اهم 1/8w
مقاومت 3.3 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002069
500‎ریال
مقاومت 3.6K اهم 1/8w
مقاومت 3.6 کیلواهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002085
500‎ریال
مقاومت 3.9M اهم 1/8w
مقاومت 3.9 مگا اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002089
500‎ریال
مقاومت 30 اهم 1/8w
مقاومت 30 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002067
500‎ریال
مقاومت 33 اهم 1/8w
مقاومت 33 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002068
500‎ریال
مقاومت 4.3K اهم 1/8w
مقاومت 4.3 کیلواهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002083
500‎ریال
مقاومت 47 اهم 1/8w
مقاومت 47 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002071
500‎ریال
مقاومت 510K اهم 1/8w
مقاومت 510K اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002087
500‎ریال