مقاومت 1/8 وات

مقاومت 1/8 وات

مقاومت 1.8 اهم 1/8w
مقاومت 1.8 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002074
490‎ریال
مقاومت 10 اهم 1/8w
مقاومت 10 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002072
490‎ریال
مقاومت 12 اهم 1/8w
مقاومت 12 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002081
490‎ریال
مقاومت 120 اهم 1/8w
مقاومت 120 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002078
490‎ریال
مقاومت 15 اهم 1/8w
مقاومت 15 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002076
490‎ریال
مقاومت 16K اهم 1/8w
مقاومت 16 کیلواهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002086
490‎ریال
مقاومت 22 اهم 1/8w
مقاومت 22 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002070
490‎ریال
مقاومت 3.3 اهم 1/8w
مقاومت 3.3 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002069
490‎ریال
مقاومت 3.6K اهم 1/8w
مقاومت 3.6 کیلواهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002085
490‎ریال
مقاومت 30 اهم 1/8w
مقاومت 30 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002067
490‎ریال
مقاومت 33 اهم 1/8w
مقاومت 33 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002068
490‎ریال
مقاومت 4.3K اهم 1/8w
مقاومت 4.3 کیلواهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002083
490‎ریال
مقاومت 47 اهم 1/8w
مقاومت 47 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002071
490‎ریال
مقاومت 510K اهم 1/8w
مقاومت 510K اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002087
490‎ریال
مقاومت 56 اهم 1/8w
مقاومت 56 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002077
490‎ریال
مقاومت 62 اهم 1/8w
مقاومت 62 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002075
490‎ریال
مقاومت 62K اهم 1/8w
مقاومت 62 کیلواهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002082
490‎ریال
مقاومت 68 اهم 1/8w
مقاومت 68 اهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002079
490‎ریال
مقاومت 9.1K اهم 1/8w
مقاومت 9.1 کیلواهم 1/8 وات 5 درصد
کد کالا: 2011002084
490‎ریال