فیوز ماشینی

فیوز ماشینی

2 کالا

فیوز های ماشینی در جریان های مختلف و با پکیج خاص خود عرضه می شوند. عمده کاربرد این فیوزها در قسمت های مختلف خودرو است.فیوز های ماشینی در جریان های مختلف و با پکیج خاص خود عرضه می شوند. عمده کاربرد این فیوزها در قسمت های مختلف خودرو است.