جا فیوزی

جا فیوزی

در این بخش کانکتور رو بردی و جافیوزی های مخصوص فیوزهای شیشه ای و گچی در ابعاد مختلف عرضه می شوند.