ماژول گاز

ماژول گاز

ماژول های گاز دارای یک سنسور حساس به یک نوع گاز می باشند. این سنسورها معمولا در هنگام تشخیص یک نوع گاز خاص با تغییر در المان های مشخص شده و یا بصورت انتقال اطلاعات به صورت دیجیتال، وجود گاز را اعلام و حتی در صورت پردازش، میزان آن قابل سنجش می باشد.