پیچ گوشتی

پیچ گوشتی

پیچ گوشتی یکی از ابزار کاربردی می باشد.در این بخش انواع ست پیچ گوشتی های دوسو،چهارسو، ستاره ای دستی و شارژی مثل رابط پیچ گوشتی، فازمتر‌ها و انواع پیچ گوشتی های متنوع قرار دارد