ماژول های دما و رطوبت

ماژول دما و رطوبت

74 کالا

توسط ماژول های دما ورطوبت قادر خواهید بود دما و رطوبت محیط و اشیا را اندازه گیری نمایید. این ماژول ها در مراکز مختلف پرورشگاهی یا گلخانه و مراکز صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند.

ماژول های موجود در فروشگاه دارای تنوع بالایی بوده و معمولا با بردهای استاندارد نظیر آردوینو و رزبری پای سازگار می باشند.