سنسور جریان

سنسور جریان

10 کالا

سنسورهای جریان برای اندازه گیری جریان دقیق AC و DC در سیستمهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند.
از عمده کاربردهای این سنسور میتوان به کنترل موتور، تشخیص و مدیریت مصرف کننده های توان، منابع تغذیه و مبدلهای DC به DC، AC به DC و محافظت در برابر اضافه باراشاره نمود.