انواع وریستور

انواع وریستور

وریستور VDR 07D180K
وریستور 18 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D180K
کد کالا: 2310001028
4,670‎ریال
وریستور VDR 07D181K

وریستور 180 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D181K
کد کالا: 2310001029
4,390‎ریال
وریستور VDR 07D221K
وریستور 220 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D221K
کد کالا: 2310001008
4,320‎ریال
وریستور VDR 07D271K

وریستور 270 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D271K
کد کالا: 2310001027
4,080‎ریال
وریستور VDR 07D361K

وریستور 360 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D361K
کد کالا: 2310001026
4,990‎ریال
وریستور VDR 07D431K
وریستور 430 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D431K
کد کالا: 2310001001
4,950‎ریال
وریستور VDR 07D471K

وریستور 470 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D471K
کد کالا: 2310001030
4,380‎ریال
وریستور VDR 07D560K

وریستور 56 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D560K
کد کالا: 2310001031
5,480‎ریال
وریستور VDR 07D681K

وریستور 680 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D681K
کد کالا: 2310001034
8,400‎ریال
وریستور VDR 10D241K
وریستور 240 ولت با تلرانس 10 درصد کد 10D241K
کد کالا: 2310001017
9,200‎ریال
وریستور VDR 10D271K

وریستور 270 ولت با تلرانس 10 درصد کد 10D271K
کد کالا: 2310001004
9,200‎ریال
وریستور VDR 10D391K

وریستور 390 ولت با تلرانس 10 درصد کد 10D391K
کد کالا: 2310001025
8,410‎ریال
وریستور VDR 10D471K
وریستور 470 ولت با تلرانس 10 درصد کد 10D471K
کد کالا: 2310001002
8,410‎ریال
وریستور VDR 10D681K

وریستور 680 ولت با تلرانس 10 درصد کد 10D681K
کد کالا: 2310001010
9,500‎ریال
وریستور VDR 10S821K
وریستور 820 ولت با تلرانس 10 درصد کد 10S821K
کد کالا: 2310001032
8,400‎ریال
وریستور VDR 14D431K

وریستور 470 ولت با تلرانس 10 درصد کد 14D431K
کد کالا: 2310001035
16,900‎ریال