ماژول های فشار

ماژول فشار

6 کالا

ماژول های فشار به منظور محاسبه فشار و ارتفاع سطح از دریا کاربرد دارند. از عمده کاربردهای این سنسورها در تجهیزات پزشکی، تجهیزات هواشناسی و پهپادها می باشد.