ماژول فشار

ماژول فشار

ماژول های فشار به منظور محاسبه فشار و ارتفاع سطح از دریا کاربرد دارد. از عمده کاربردهای این سنسور ها در تجهیزات پزشکی، تجهیزات هواشناسی و پهپادها می باشد.