سنسور و لنز PIR (تشخیص حرکت)

سنسور و لنز PIR

5 کالا

سنسور های PIR (تشخیص حرکت) بر مبنای نور مادون قرمزمناسب برای تشخیص گرمای تابشی موجودات زنده می باشند .
در این بخش انواع لنزهای مخصوص این سنسورها نیز موجود می باشد.