سنسور رنگ

کالاهای تجدید موجودی

سنسور رنگ یک محصول وجود دارد.