سنسور رنگ

سنسور رنگ

سنسورهای رنگ فابلیت تشخیص رنگ با معماری تبدیل نور به فرکانس دارا میباشند. ازجمله معروفترین این سنسور ها سنور رنگ TCS3200 میباشد.