ترانس، چوک، فریت، هسته

ترانس، چوک، فریت، هسته

62 کالا

تراسفورماتورها به منظور تبدیل انرژی و چوک ها به منظور ساخت انواع فیلتر مورد استفاده قرار میگیرند.
توسط هسته های فریت می توانید سلف های مورد نیاز خود را طراحی و پیاده سازی کنید. هسته‌های فریت در اشکال متنوعی در بازار موجود بوده و هر کدام از این هسته‌ها جهت کاربرد خاصی طراحی شده اند.
در این بخش سعی بر این بوده که موارد استاندارد همیشه موجود باشد و هسته های مختلف به منظور طراحی موارد خاص ارائه گردد.