انواع اسپری

اسپری

38 کالا

اسپری های الکترونیکی اغلب برای تمیز نگه‌داشتن دستگاه‌های هوشمند، تجهیزات الکترونیکی، سطوح داخلی و خارجی، محافظت از زنگ زدگی و حذف آن، روغن کاری قطعات متحرک و ... مورد استفاده قرار میگیرند.
این اسپری ها در انواع مختلف خشک ، چرب، روغن ، باد ،زنگ بر و... موجود میباشند.