کانکتور فیش شبکه و تلفن

کانکتور فیش شبکه و تلفن

این کانکتورها مخصوص سیم های مخابرات و شبکه بوده و دارای تنوع در نوع ساختار و تعداد سیم می باشند.