دیمر DC و AC

دیمرهای DC و AC

14 کالا

از دیمرها برای کنترل توان اعمالی به بار الکتریکی استفاده می شود. طرز کار آن به گونه ای است که با برش فاز و در نتیجه کاهش RMS و توان نامی، می توان توان اعمال شده به دو سر بار الکتریکی را کنترل نمود.

دیمر ها مناسب برای کنترل میزان روشنایی انواع ال ای دی نواری و مناسب برای کنترل دورانواع موتور میباشند.