سلف متغیر

کالاهای تجدید موجودی

سلف متغیر یک محصول وجود دارد.