سلف متغیر

سلف متغیر

2 کالا

سلف متغیر شامل یک پیچ چرخشی می باشد که با چرخش آن موقعیت هسته فریت در ساختار مشخص تغییر می کند، در واقع می توان ظرفیت سلف را به راحتی در یک محدوده مشخص شده تغییر داد. تا مقدار اندوکتانس سلف تغییر کند.