خازن متغیر، واریابل

خازن متغیر، واریابل

10 کالا

خازن واریابل (متغیر) خازنی است که ظرفیت آن در محدوده معینی قابل تنظیم است. بیشترین کاربرد این نوع خازن در رادیو ها برای تغییر فرکانس داخلی می باشد.