خازن متغیر، واریابل

خازن متغیر، واریابل

9 کالا

خازن واریابل (متغیر) خازنی است که ظرفیت آن در محدوده معینی قابل تنظیم است. بیشترین کاربرد این نوع خازن در رادیو ها برای تغییر فرکانس داخلی می باشد.