ربات های پیش ساخته

ربات پیش ساخته

15 کالا

ربات یک ماشین هوشمند است که قادر است در شرایط خاصی که در آن قرار می گیرد، کار تعریف شده ای را انجام دهد و همچنین قابلیت تصمیم گیری در شرایط مختلف را نیز ممکن است داشته باشد. با این تعریف می توان گفت ربات ها برای کارهای مختلفی می توانند تعریف و ساخته شوند مانند کارهایی که انجام آن برای انسان غیرممکن یا دشوار باشد.