ربات های پیش ساخته

ربات پیش ساخته

7 کالا

ربات یک ماشین هوشمند است که قادر است در شرایط خاصی که در آن قرار می گیرد، کار تعریف شده ای را انجام دهد و همچنین قابلیت تصمیم گیری در شرایط مختلف را نیز ممکن است داشته باشد. با این تعریف می توان گفت ربات ها برای کارهای مختلفی می توانند تعریف و ساخته شوند مانند کارهایی که انجام آن برای انسان غیرممکن یا دشوار باشد.